Subscribe via RSS Feed
Ostrzeżenia hydrologiczne

Aktualna mapa ostrzeżeń hydrologicznych

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Wykorzystywanie prognozy w celach komercyjnych jest możliwe po uprzednio uzyskanej pisemnej zgody administratora strony wraz z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. meteoproject.info.pl

skala-zagrozenia-ostrzezenia-hydro

Słownik pojęć:

 • stan ostrzegawczy – układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
 • stan alarmowy – jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
 • stan wody – położenie zwierciadła wody w danym przekroju ponad przyjęty umownie poziom, zwany zerem wodowskazu. Jest to wielkość względna, podawana w centymetrach (z dokładnością do 1 cm) i oznaczana literą H.
 • przepływ – objętość wody przepływającej przez przekrój poprzeczny koryta w jednostce czasu. Wyrażany w [m3/s] i oznaczany literą Q
 • wał przeciwpowodziowy – budowla (najczęściej ziemna) ciągnąca się wzdłuż brzegu koryta rzecznego i chroniąca tereny za nią położone przed powodzią.
 • fala wezbraniowa – fala powstająca w korycie rzeki w trakcie wezbrania, mająca wyraźny początek, fazę wznoszenia, punkt kulminacyjny i fazę opadania.
 • zbiornik przeciwpowodziowy – zbiornik wodny utrzymujący określoną rezerwę powodziową, w celu czasowego zatrzymywania części objętości fali powodziowej, opróżniany natychmiast, gdy warunki poniżej na to pozwalają.
 • zbiornik retencyjny – zbiornik gromadzący wodę dla celów użytkowych, np. zaopatrzenia w wodę, produkcji energii, nawadniania, rekreacji.
 • polder – naturalny lub sztuczny teren zalewowy, odgrodzony od koryta rzeki, stanowiący szczególny rodzaj okresowego zbiornika retencyjnego, chroniącego przed powodzią
 • powódź – wezbranie, w wyniku którego wody rzeki, po przekroczeniu stanu brzegowego lub przerwaniu wałów zalewają dolinę zagrażając ludziom, powodując straty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze
 • wezbranie – wzrost stanu wody w rzecze wywołany zwiększonym dopływem wody do koryta lub utrudnionym odpływem
 • wodowskaz – przyrząd terminowo mierzący stan wody (np. łata, limnigraf), stanowiący element sieci monitoringu wód. Często pojęciem tym określany jest profil wodowskazowy
 • teren zalewowy – obszar zalewany czasowo przez wodę, gdy przepływ rzeki podczas wezbrania przekracza pojemność koryta lub jest konsekwencją spiętrzenia wody w dole rzeki
 • bieg rzeki – kierunek zgodny z ruchem wody w rzece lub potoku, charakterystyczny odcinek rzeki wyróżniony w profilu podłużnym. Bieg górny odznacza się dużym spadkiem, dużą prędkością wody i intensywną erozją denną, dzięki której koryto rzeki jest głęboko wcięte w podłoże. W biegu środkowym spadek zwierciadła i prędkość wody ulegają zmniejszeniu, maleje erozja denna, zwiększa się natomiast erozja boczna, prowadząca do powstawania zakoli dolina staje się szersza, rzeka może zmieniać koryto podczas wezbrań transportuje materiał przeniesiony wodą z górnej części dorzecza. W biegu dolnym spadek zwierciadła wody jest niewielki a ruch wody powolny, występuje akumulacja rumowiska powodująca podnoszenie się dna rzeki. Bieg rzeki kończy się zwykle ujściem do innej rzeki, jeziora lub morza.
 • kanał ulgi – kanał służący ochronie przeciwpowodziowej, odprowadzający część wód płynących korytem właściwym rzeki
 • zagrożenie powodziowe – stan zagrożenia w terenach o określonym poziomie zagospodarowania, na których występują zalewy powodziowe, wywołane wezbraniem wody, przekraczającym pojemność koryta rzecznego czy zbiornika